قیمت مخزن فایبرگلاس

#مخازن فایبرگلاس حسب کاربری به چهار گروه تقسیم می شوند:     

1- گروه نخست: مخزن فایبرگلاس سپتیک فاضلاب 

19

2- گروه دوم : مخزن فایبر گلاس اسکرابر جهت واکنش با گاز های صنعتی

scraber

3- گروه سوم :مخزن فایبرگلاس#اسپرینکلر ساختمانی جهت اطفا حریق 

septik

4- گروه چهارم: مخزن فایبرگلاس جهت آب شرب یا مواد شیمیایی 

makh 8 copy