مخزن اطفا حريق ساختمان

حريق و آتش سوزي همواره جان و مال ما را تهديد مي نمايد. سيستم هاي اطفا حريق نصب شده در ساختمان ها مي توانند ما را از اين حادثه محافظت نمايند. 

مخازن اطفا حريق پيش ساخته شركت باب، جهت پمپاژ آب از طريق سيستم لوله كشي به محوطه پاركينگ ها و طبقات و اسپرينكلر ايده اي مناسب و كارساز مي باشد. خصوصا در ساختمانهايي كه به دليل كم عرض بودن راه پله ها يا محدوديت فضاي موتورخانه يا زيرزمين، امكان تهيه تانكر و مخزن آب به صورت پيش ساخته را ندارند. توليد و اجراي اين مخزن ها در محل و به نسبت فضاي محل پروژه و نيازمنديهاي ساختمان امكان پذير خواهد بود.